REGULAMIN PLATFORMY

1. DEFINICJA POJĘĆ:

Administrator – oznacza spółkę LOKOAPP LTD, adres: Suite 11, Penhurst House, 352-356 Battersea Park Road, London, SW11 3BY, England.

Adres korespondencyjny: ul Słupecka 4 m. 61, 02-309 Warszawa, Polska

Serwis – oznacza usługę świadczoną przez Administratora drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej pod adresem https://www.goloko.pl oraz aplikacji mobilnych dostępnych na platformach wskazanych na stronie internetowej https://www.goloko.pl

Produkt – oznacza towar lub usługę z branż takich jak moda, design, sztuka lub inna branża w sposób wyraźny zaakceptowana przez Administratora, prezentowany przez Administratora w Serwisie lub w ramach Fanpage’u

Partner – osoba fizyczna lub firma prezentująca swoje Produkty w Serwisie Administratora na podstawie akceptacji Regulaminu Platformy

„Umowa partnerska” – oznacza umowę o świadczenie Usługi zawieraną zgodnie z Regulaminem pomiędzy Partnerem a Administratorem, o treści określonej Regulaminem Platformy

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

2.1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Administratorowi lub osobom trzecim, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach świadczonej przez niego usługi. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora lub osób trzecich, o których mowa w niniejszym pkt 2.4.

2.2. Każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek jego elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@goloko.pl

2.3. Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również licencjinki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych Partnerów. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Administratora usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiedni Partnerzy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: goloko.pl/regulamin

3. ZAWARCIE UMOWY PARTNERSKIEJ:

3.1. Umowa partnerska zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Partnera Regulaminu Platformy drogą mailową na adres kontakt@goloko.pl. Jeżeli Partner nie zaakceptuje w ten sposób Regulaminu Platformy, Administrator nie udostępnia produktów Partnera w Serwisie.

4. UMOWA PARTNERSKA

4.1 Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy partnerskiej, Administrator zobowiązuje się do umożliwienia Partnerowi prezentowania w Serwisie wybranych przez Administratora Produktów, ich cen oraz linkowania do stron internetowych Partnerów.

4.2 Oświadczenie Partnera

Partner zawierając Umowę partnerską, oświadcza i gwarantuje Administratorowi, że:

 • 4.2.1. prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową związaną z produkcją i sprzedażą lub wyłącznie sprzedażą Produktów;

 • 4.2.2. przysługują mu wszelkie prawa do wszelkich znaków towarowych, logotypów oraz innych oznaczeń a także utworów wykorzystywanych przez niego w ramach korzystania przez niego z Serwisu, a wykorzystanie ich w ramach korzystania przez niego z Serwisu nie stanowi naruszenia prawa, naruszenia praw osób trzecich ani dobrych obyczajów;

 • 4.2.3. wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości przewidzianych Regulaminem Platformy na podany przez siebie adres e-mail.

4.3 Zobowiązania Partnera

Partner zobowiązuje się do:

4.3.1. zapewnienia, że wszelkie oświadczenia złożone przy zawarciu przez niego Umowy partnerskiej będą prawdziwe przez cały okres obowiązywania Umowy partnerskiej;

4.3.2. prezentowania sprzedawanych przez niego Produktów w Serwisie w sposób rzetelny, prawdziwy, zgodny z prawem, Regulaminem Platformy oraz dobrymi obyczajami oraz nienaruszający praw osób trzecich, w tym w szczególności do prezentowania w Serwisie odpowiadających prawdzie opisów Produktów przygotowanych zgodnie z udostępnianymi przez Administratora schematami (o ile będą udostępnione) zawierającymi opis istotnych właściwości Produktu dotyczących:

 • 4.3.2.1. składu materiałowego Produktu

 • 4.3.2.2. kategorii Produktu (spośród kategorii wyświetlanych w ramach Panelu Sprzedającego dla danego Kanału Sprzedaży);

 • 4.3.2.3. Ceny Całkowitej uwzględniającej w szczególności wszelkie podatki i inne podobne należności (w tym podatek VAT), przy czym jeżeli Sprzedający, za pomocą narzędzi informatycznych Serwisu poda, oprócz ceny zwykłej także cenę promocyjną, niższą niż cena zwykła, to cena podana jako promocyjna będzie stanowiła Cenę Całkowitą w Regulaminu Platformy;

4.3.3. uczestniczenia w dobrej wierze w działaniach promocyjnych organizowanych przez Administratora (o ile takie działania będą podejmowane), a w szczególności do niepodejmowania działań, które zmierzałyby do uniknięcia wzięcia przez Partnera udziału w akcjach promocyjnych organizowanych w ramach Serwisu;

4.3.4. przestrzegania i respektowania postanowień Regulaminu Platformy w zakresie w jakim Partner z tych usług korzysta;

4.4 Korzystanie z Serwisu

4.4.1. Umożliwienie Sprzedającemu prezentowania Produktów w Serwisie przez Administratora polega na umieszczeniu Produktów przez Administratora w Serwisie wykorzystując treści przesłane przez Partnera drogą mailową lub bezpośrednio ze strony internetowej Partnera (w zależności od ustaleń między Administratorem i Partnerem).

4.4.2. Administratorowi przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odmowy lub zaprzestania udostępniania Serwisu Partnerowi, bez podania przyczyny. Wyłączenie Serwisu nie powoduje automatycznego rozwiązania Umowy partnerskiej.

4.4.3. Administratorowi przysługuje w każdym czasie uprawnienie do usunięcia z Serwisu, bez konieczności uzyskania jakiejkolwiek zgody Partnera, jakiegokolwiek Produktu prezentowanego w nim przez Partnera. Administrator może także w sposób dowolny dostosowywać i zmieniać opisy Produktów oraz ich zdjęcia („poprawki Administratora”),

4.4.4. Administrator jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do promowania Partnera i prezentowanych przez niego Produktów w dowolny wybrany przez siebie sposób. Przy podejmowaniu decyzji co do zakresu działań promocyjnych podejmowanych przez Administratora (o ile takie działania będą podejmowana) może on brać pod uwagę w szczególności jakość Produktów oferowanych przez Partnera.

4.8. Materiały Partnera

4.8.1. Partner udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie utworów udostępnionych przez Partnera w Serwisie lub przekazanych przez Partnera Administratorowi (na potrzeby umieszczenia w Serwisie lub materiałach promocyjnych Administratora) utworów (w szczególności zdjęć i opisów Produktów) w celu promocji tych Produktów lub Serwisu w Internecie oraz w innych mediach (w tym w szczególności w prasie, radiu i telewizji), w tym także poprzez umieszczanie ich w aplikacjach i widgetach Administratora lub podmiotów trzecich (w tym w szczególności aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych) lub w związku z wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju pokazami (publicznymi i wewnętrznymi) związanymi z prezentacją dorobku Administratora.

4.8.2. Partner udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie layoutów witryn z prezentacjami jego Produktów w Serwisie, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach Administratora lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych), w celu promocji tych Produktów lub Serwisu w Internecie oraz innych mediach (w tym w szczególności w prasie, radiu i telewizji) lub w związku z wydarzeniami branżowymi i innego rodzaju pokazami (publicznymi i wewnętrznymi) związanymi z prezentacją dorobku Administratora.

4.8.3. Partner udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystywanie w zakresie i do celów wskazanych w punktach 4.8.1-4.8.2, wszelkich praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i oznaczeń przedsiębiorcy.

4.8.4. Licencje wskazane w punktach 4.8.1-4.8.3 powyżej obejmują pola eksploatacji takie jak:

 • 4.8.4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej, w tym także techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 • 4.8.4.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej;

 • 4.8.4.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych.

4.8.5. Partner udziela także Administratorowi zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów będących przedmiotem licencji oraz jego jakiegokolwiek elementu, jak też Partner udziela zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań przez Administratora w zakresie udzielonych licencji.

4.8.6. Licencje, o których mowa w pkt 4.8.1-4.8.3. zostają udzielone Administratorowi na czas nieoznaczony od chwili umieszczenia przedmiotu licencji w Serwisie. Licencje te nie mogą być wypowiedziane, o ile nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli nie doszło do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy partnerskiej.

4.8.7. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym pkt 4.8.

4.8.8. Partner zobowiązuje się zapewnić, że żaden podmiot nie będzie wykonywał względem Administratora lub podmiotów, którym udzielił on sublicencji, autorskich praw osobistych w odniesieniu do przedmiotów licencji, o których mowa w pkt 4.8.1-4.8.3. Zobowiązanie to nie może zostać wypowiedziane przed upływem 10 lat od chwili umieszczenia przedmiotu licencji w Serwisie, ani nie może wygasnąć przed wygaśnięciem odpowiedniej licencji, chyba że byłoby to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.8.9. Partner oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do udzielenia licencji na zasadach, o których mowa w niniejszym pkt 4.8 i zobowiązuje się zapewnić, że będą mu one przysługiwały przez cały okres obowiązywania Umowy Obsługi Sprzedającego.

4.8.10. Partner, umieszczając jakikolwiek materiał w Serwisie, niezależnie od innych oświadczeń i zobowiązań przewidzianych Regulaminem Platformy, zobowiązuje się zapewnić, że do Administratora nie będą kierowane żadne roszczenia związane z naruszeniem jakichkolwiek praw do tego materiału oraz że nie będą istniały podstawy do kierowania przez jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek tego rodzaju roszczeń wobec Administratora. W razie poniesienia przez Administratora jakiejkolwiek szkody związanej z tego rodzaju roszczeniami (w tym w szczególności obejmującej obowiązek zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiegokolwiek podmiotu lub koszty poniesione w celu obrony przed takimi roszczeniami), Partner będzie zobowiązany do ich naprawienia w pełnej wysokości.

4.8.11. Jeżeli okaże się, że wbrew oświadczeniom i zobowiązaniom Partnera wynikającym z Regulaminu Platformy, nie był on uprawniony lub przestał być uprawniony do umieszczenia w Serwisie któregokolwiek z materiałów lub do udzielenia do takiego materiału licencji, Partner zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora. Powiadomienie takie nie zwalnia jednak Sprzedającego od odpowiedzialności przewidzianej w Regulaminie Platformy, a w szczególności odpowiedzialności, o której mowa w pkt 4.8.10.

4.11. Odpowiedzialność

4.11.1. Serwis zostaje udostępniony Partnerowi w stanie takim, w jakim się znajduje. Zawarcie Umowy partnerskiej przez Partnera jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje ją w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu.

4.11.2. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za utracone przez Sprzedającego Korzyści zostaje wyłączona.

4.11.3. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Partnerowi zostaje ograniczona w następujący sposób:

 • 4.11.4.1. Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;

 • 4.11.4.2. Całkowita odpowiedzialność Administratora w danym miesiącu obowiązywania Umowy partnerskiej nie może przekroczyć kwoty 1.000 PLN

4.11.5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Partnera.

4.11.6. Partner ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu Platformy, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich

5. ROZWIĄZANIE UMOWY PARTNERSKIEJ

5.1. Umowa partnerska może być rozwiązana przez każdą z jej stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

5.2. W wypadku naruszenia przez Partnera prawa, Regulaminu Platformy (w tym także w wypadku rażącego naruszenia przez Partnera Regulaminu Platformy), praw osób trzecich lub dobrych obyczajów lub w wypadku gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Partnera było nieprawdziwe, nieścisłe lub wprowadzało w błąd a także w razie wypowiedzenia przez Partnera pełnomocnictwa udzielonego Administratorowi, Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy partnerskiej w trybie natychmiastowym.

5.3. W wypadku naruszania przez Administratora prawa, Regulaminu Platformy, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów Partner jest uprawniony do rozwiązania Umowy partnerskiej w trybie natychmiastowym.

5.4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Obsługi Sprzedającego lub jej rozwiązaniu powinno być przesłane drugiej stronie pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych:

 • 5.4.1. dla Administratora – na adres e-mail kontakt@goloko.pl lub pisemnie na adres Administratora podany w Regulaminie Platformy;

 • 5.4.2. dla Partnera – na adres e-mail, z którego została przesłana akceptacja Regulaminu Platformy.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@goloko.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, dane rejestrowe wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Serwisu.

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 7.1). Jeżeli rozpoznanie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe Administrator zawiadomi o tym Partnera, wyznaczając dodatkowy termin, nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

6.3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: kontakt@goloko.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu platformy w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Administratora lub zmiany przepisów prawa

7.2. Regulamin Platformy wchodzi w życie z dniem 01.06.2016

7.3. Ilekroć w Regulaminie Platformy przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Partnera z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail Administratora wskazany w Regulaminie Platformy, na adres kontakt@goloko.pl

7.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Platformy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.